پشم سنگ خام

تقریبا تمام کیفیت محصولات یک کارخانه تولید پشم سنگ به کیفیت این محصول یا پشم سنگ خام مربوط می شود. طول الیاف و نرمی آن ها و ضخامت و استحکام الیاف بسیار در محصولات پایانی موثر می باشد به گونه ای که اگر در یک کارخانه پشم سنگ این محصول به خوبی تولید نشود تقریبا هیچ محصولی ندارد

پشم سنگ خام اولین محصول پشم سنگ می باشد و تمامی محصولات پشم سنگ از این محصول بدست می آید.

این محصول پس از ذوب سنگ بازالت و گذر از دستگاه الیاف ساز بدست می آید.

این محصول شکل خاصی ندارد و بیشتر شبیه پنبه حلاجی شده می باشد اما خاصیت عایق حرارتی بسیار بالایی دارد، البته طیف استفاده از این محصول بسیار وسیع می باشد .

در لنت سازی ،  ترکیب با مصالح ساختمانی ، باکس های حرارتی و جاهایی که شکل منظمی جهت عایق کاری ندارند استفاده می گردد.