پشم سنگ ضایعاتی

پشم سنگ ضایعاتی همانگونه که از نامش پیداست از دور ریز محصولات نهایی پشم سنگ از قبیل کناره های پانل و دور ریز های عایق لوله و کناره های بلانکت و فلت تشکیل شده است که البته همان خاصیت عایق را دارا می باشد ولی باید شکل داده شود.

به عنوان مثال سازه ای شبیه جداره یک کوره که دارای فضا بین دو جدار می باشد را میتوان با این محصول پر کرد و با کمی کوبیدن تمام فضای بین دو جدار را پر کرد که این کار همان خاصیت عایق تخته ای را به جداره کوره می دهد.

برای کف بام ها را نیز می توان به همین روش و کمی نوآوری عایق نمود که هزینه را تا ۸۰درصد کاهش می دهد.