مزیت های عایق پشم سنگ

مزیت های عایق پشم سنگ محصولات عایق پشم سنگ و سرباره نقش مهم و موثری در زمینه کاهش مصرف انرژی دارند.

این کار از طریق پایین آمدن مصرف انرژی در خانه ها ، ساختمان های اداری ، تجاری و کارخانه های صنعتی انجام می شود. عایق کاری تا حد مناسب و موثر مزیت های عایق پشم سنگاز نظر اقتصادی کمک می کند تا خانه ها و محل کسب ها به مقدار قابل توجهی انرژی کمتری مصرف کنند.
بر اساس گزارشی در مورد انرژی در سال ۱۹۹۶ ، فایده های اقتصادی و محیط زیستی استفاده از پشم سنگ و سرباره ارتباط مشترک و تنگاتنگی با کاهش مصرف و مدیریت در ذخیره انرژی دارد. عایق های تولید شده هر ساله به طور متوسط حدود ۴۰۰ تریلیون بی تی یو انرژی ذخیره می کند.
این مقدار بیشتر از ۱۲ برابر مقدار انرژی است که صرف تولید عایق ها می شود.

 

منبع : psiml