مصرف بهینه انرژی

خانه ای که با پشم سنگ و یا پشم سرباره عایقکاری شده باشد نسبت به سایر خانه ها راحت تر بوده و در تمام طول سال انرژی را به طورموثرتری مصرف مصرف بهینه انرژی با پشم سنگمی کند.
به طور معمول گرمایش و سرمایش حدود ۳۸ درصد هزینه خانوارها را شامل می شود. با استفاده از عایق های پشم سنگ شما می توانید در تمام طول سال منزل خود رادر یک درجه حرارت مناسب وراحت نگاه دارید.
همچنین از سیستم های گرم کننده وخنک کننده کمترولی موثرتر استفاده خواهید کرد که این باعث کاهش هزینه انرژی مصرفی خواهد شد.
در واقع منزل بزرگی با مساحت ۳۰۰ متر مربع می تواند بیش از ۸۰ درصد ومنزل کوچکتری با مساحت ۱۵۰مترمربع می تواند بیش از۶۰ درصد هزینه مورد مصرف برای گرمایش و سرمایش رادرمقایسه با منازلی که عایقکاری نشده اند پس انداز کند.
با توجه به پیش بینی هایی که درمورد افزایش قیمت انرژی در آینده نزدیک می شود، عایقکاری خانه ها راهی بسیار خوب برای سرمایه گذاری در درازمدت است.