پیدایش پشم سنگ

یک ماده عجیب پشم مانند – قوانین آتشفشانی
در حدود سالهای. ۱۹۰۰ دانشمندان در اطراف آتشفشان کیلاۀو در هاوایی به ماده عجیبی به شکل پشم پیدا کردند که از درختان آویزان بود بررسی ها پشم سنگنشان داد که آنها رشته های سنگ هستند که خواص استثنایی دارند ( آنها خواص فوق العاده ضد آتش داشتند قابلیت های عالی برای عایق داشتند و همچنین کاملا طبیعی بودند.)
پس از آن اروپاییان با الهام گیری از قوانین آتشفشانی کارخانه های پشم سنگ زیادی احداث کردند.
شرایط آب و هوایی سرد در این کشورها تقاضای زیادی برای این محصول بوجود آورد و باعث توسعه روزافزون کارخانه های پشم سنگ شد.

 

منبع: psiml